Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
Quy định Công tác cố vấn học tập tại Trường ĐH Kinh tế TP. HCM
18.09.2009 15:25


QUY ĐỊNH

Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên được phân công làm công tác cố vấn học tập (CVHT) cho sinh viên đại học chính quy (ĐHCQ) kể từ khóa 35 về sau, bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; thời gian và nội dung làm việc với lớp; chế độ báo cáo; quyền lợi; khen thưởng và kỷ luật.

Điều 2. Mục đích

1. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý sinh viên. Theo dõi sát tình hình của lớp sinh viên, kịp thời đề xuất với khoa về cách xử lý đối với những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

3. Là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Học tập, nghiên cứu, nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định, nội quy của trường về học tập, rèn luyện và công tác sinh viên của trường; thường xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung trong quy chế, quy định, nội quy để có thể tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường;

2. Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên để hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc đúng kênh, đúng việc, đúng đối tượng;

3. Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa học; hướng dẫn sinh viên đăng ký học phần ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập;

4. Nắm danh sách lớp, thông tin cá nhân sinh viên; đề cử Ban cán sự lớp thông qua bầu cử tại lớp để trường phê duyệt;

5. Thông qua tình hình, kết quả học tập của sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh;

6. Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (phổ biến quy định đánh giá, hướng dẫn thực hiện, chủ trì họp lớp đánh giá), hướng dẫn sinh viên thực hiện khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung theo đúng quy định, tiến độ;

7. Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học; các hoạt động văn, thể, mỹ lành mạnh, bổ ích;

8. Nắm tình hình chung của lớp phụ trách (về các mặt học tập, đời sống, sinh hoạt) thông qua báo cáo của Ban cán sự lớp; hướng dẫn, tư vấn cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường và các vấn đề khác có liên quan;

9. Chủ trì họp lớp xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên thuộc lớp phụ trách; đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên thuộc lớp phụ trách gửi khoa;

10. Tham dự họp Hội đồng xét khen thưởng – kỷ luật sinh viên ĐHCQ đối với sinh viên thuộc lớp phụ trách để phát biểu ý kiến, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết;

11. Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của ban chủ nhiệm khoa.

Điều 4. Quyền hạn

1. CVHT có quyền yêu cầu Ban cán sự lớp định kỳ và đột xuất báo cáo tình hình mọi mặt của lớp để có biện pháp chỉ đạo, góp ý kịp thời các hoạt động của lớp.

2. CVHT được quyền đề nghị Ban chủ nhiệm khoa và các đơn vị liên quan cung cấp tài liệu và các thông tin cần thiết để tham khảo phục vụ cho công tác quản lý sinh viên của lớp mình.

3. CVHT có quyền tham gia bàn bạc thảo luận, đề xuất ý kiến tại các phiên họp của hội đồng các cấp có liên quan đến sinh viên của lớp phụ trách.

4. CVHT có quyền đăng ký phòng để tổ chức họp lớp.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỐI VỚI LỚP SINH VIÊN

Điều 5. Tổ chức đội ngũ CVHT

1. CVHT được phân chia theo 2 giai đoạn của lớp sinh viên: đại cương và chuyên ngành;

2. Đầu mỗi giai đoạn, khoa phân công các giảng viên thực hiện công tác CVHT và thực hiện công tác đối với lớp được phân trong suốt cả giai đoạn.

Điều 6. Thời gian và nội dung làm việc với lớp sinh viên

1. Định kỳ làm việc với Ban cán sự lớp (1 lần/ tháng); định kỳ tổ chức họp với lớp phụ trách (2 lần/ học kỳ) để sinh hoạt với lớp các nội dung theo quy định của Nhà trường. Các buổi họp lớp phải ghi biên bản và báo cáo với ban chủ nhiệm khoa. Cụ thể:

a. Họp đầu học kỳ với các nội dung:

- Công bố thành phần ban cán sự lớp do trường chỉ định (đối với năm thứ nhất) hoặc tổ chức họp lớp chọn các thành phần ban cán sự lớp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban cán sự lớp, làm rõ mối quan hệ công tác giữa CVHT và lớp.

- Xây dựng và phổ biến công tác của học kỳ.

- Hướng dẫn sinh viên cách thức tìm hiểu, truy cập thông tin về các quy chế, quy định liên quan đến sinh viên; phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).

- Phổ biến một số hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức phù hợp với sinh viên từng giai đoạn.

- Những điều cần lưu ý về phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lớp.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

b. Họp cuối học kỳ với các nội dung:

- Sơ kết các nội dung đã thực hiện trong học kỳ; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên lớp theo đúng thời gian và đúng quy định của trường.

- Phổ biến những nội dung mới, điều chỉnh trong các quy định hiện hành (nếu có).

- Xét thi đua, khen thưởng sinh viên theo quy định.

- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý của trường, khoa có liên quan đến lớp (nếu có).

c. Ngoài ra, CVHT có thể làm việc đột xuất với Ban cán sự lớp, hoặc tổ chức họp lớp để giải quyết các công việc theo yêu cầu của trường, khoa và lớp.

2. Đối với những sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, CVHT cần ưu tiên thường xuyên liên hệ, giúp đỡ, động viên sinh viên, giúp sinh viên vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch học tập đã đặt ra.

3. CVHT có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với lớp để nắm tình hình, có thể bằng nhiều hình thức (gặp trực tiếp, điện thoại, email trường…).

Điều 7. Chế độ báo cáo

CVHT có trách nhiệm báo cáo các nội dung sau cho ban chủ nhiệm khoa:

1. Báo cáo hàng tháng tình hình sinh viên lớp phụ trách cho ban chủ nhiệm khoa.

2. Báo cáo nội dung và kết luận tại các cuộc họp với lớp phụ trách.

3. Các trường hợp sinh viên gặp khó khăn cần được giúp đỡ.

4. Các đề nghị khen thưởng, kỷ luật sinh viên lớp phụ trách.

Chương IV

QUYỀN LỢI, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 8. Quyền lợi

1. Được hưởng các quyền lợi theo quy định chế độ làm việc của giảng viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Được hưởng các quyền lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Điều 9: Khen thưởng và kỷ luật

1. CVHT hoàn thành tốt nhiệm vụ là một trong các tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. CVHT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng.

3. CVHT không hoàn thành nhiệm vụ bị xét các hình thức kỷ luật theo quy định của nhà trường.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc vướng mắc, khó khăn, các đơn vị phản ánh về trường (thông qua Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên hoặc Phòng Công tác chính trị) để điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành quy định

Trưởng các khoa đào tạo, toàn thể giảng viên trong trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.CN

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang